Našou túžbou je vytvoriť prostredie, kde neustále hľadáme spôsoby, ako pre náš okolitý svet jasne komunikovať Božie srdce. Hľadáme rovnováhu v duchovných dôrazoch. Mnohé cirkvi/zbory sa polarizujú – sú buď alebo. My chceme vytvoriť prostredie, kde nebudujeme jednu hodnotu na úkor inej, rovnako dôležitej. Toto sú naše hodnoty:
“TO NAJLEPŠIE JE PRED NAMI!”
prebudenie & pravda
Máme vášeň pre prebudenie. Chceme vidieť našu generáciu pod vplyvom Svätého Ducha. Horíme pre Ježiša a chceme vidieť, že tento Boží oheň zasiahne naše mestá, krajiny a našu generáciu. Ale rovnako máme vášeň pre pravdu. Pravda je zjavená v Písme. Nechceme “prebudenie” za cenu kompromisov k pravde. Veríme vo vyváženosť medzi dôrazom na Svätého Ducha a dôrazom na Božie Slovo.
“PRIRODZENE NADPRIRODZENÍ”
pomazanie & relevantnosť
Chceme byť cirkvou, ktorá pozná Božiu prítomnosť, kde sa dejú zázraky a kde je nadprirodzené prirodzeným. Sme letniční, veríme v prejavy Božej moci, zázračné uzdravenia, dary Svätého Ducha. Zároveň však usilujeme o zrozumiteľnosť. Nechceme byť bizarní, vytrhnutí z kontextu doby. Chceme byť relevantnou cirkvou, ktorá rozumie jazyku a kultúre sveta, uprostred ktorého slúži.
“SPOLU ZÁJDEME ĎALEJ”
líderstvo & zmocňovanie
Máme jasnú líniu vodcovstva. Rozumieme, že Boh si v každej generácii používa silných lídrov, ktorí prinášajú smerovanie. Veríme v päťnásobné služobnosti z Ef 4. Praktizujeme singulárne líderstvo a pluralitnú zodpovednosť. Zároveň však odmietame sólo hrdinstvá. Sme spolu, sme tím, sme Boží ľud, sme kráľovské kňažstvo. Vystrojujeme a uvoľňujeme všetkých partnerov vízie pre naplnenie nášho poslania.
“MÁME VÁS RADI!”
rodina & úcta
Sme rodinou, máme familiárne vzťahy, oslovujeme sa neformálne. Budujeme slobodné, radostné, autentické vzťahy, pretože sme jednou rodinou. Na druhej strane však rozumieme kultúre úcty. Ctíme si lídrov a pristupujeme ku ním s náležitou úctou. Božie dielo medzi nami pokladáme za niečo fenomenálne a sme poctení možnosťou byť jeho súčasťou. Sme rodina, kde domácim prorokom sa úcty dostáva.
“CHARIZMATICI S CHARAKTEROM”
svätosť & zázraky
Niektorí kresťania idú za svätosťou na úkor zázrakov. Iní vyhľadávajú zázraky a dôraz na svätosť im uniká. My veríme, že je možné mať charakter aj charizmu. Je možné mať svätosť aj zázraky. Dávame dôraz na morálnu čistotu, pokánie, oslobodenie a osobné učeníctvo. Ale s rovnakou vášňou túžime po uvoľnení Božej moci v divoch a zázrakoch.
“NIČ NIE JE NEMOŽNÉ!”
štedrosť & správcovstvo
Pestujeme kultúru, kde je normálne robiť kroky viery vo finančnej oblasti. Veríme, že Boh žehná štedrosť. Nikdy nemanipulujeme ľudí, aby dávali. Neočakávame od našich návštevníkov, aby dávali. Od partnerov vízie však očakávame, že sa svojim dávaním podieľajú na vízii. Dávanie desiatkov je pre nás elementárnou lekciou. Zároveň sa zaväzujeme k bezúhonnemu biblickému správcovstvu.
VIAC:
Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Vierouka Apoštolskej cirkvi na Slovensku
EVERGREENY: Večne živé pravdy. (video) Séria vyučovaní o základných kresťanských pravdách.
VÍZIA KRISTUS MESTU (video)