Archives

Blog

Pôst21 & Modlitby | 11.-31.1.2021

Pôst21 & Modlitby | 11.-31.1.2021

Dvadsaťjedendňový pôst a modlitby sú našou každoročnou súčasťou.
Spolu v KM vytvárame pôstnu reťaz, hľadáme Božiu tvár, rozpoznávame Jeho vôľu a pýtame si Jeho navštívenie a požehnanie pre rôzne oblasti.

AKO SA POSTIŤ
Najbežnejší pôst je od jedla. Môže byť úplný alebo čiastočný.
Ak ste začiatočník, vyskúšajte najskôr vynechať niektoré jedlo dňa (napr. obed alebo večeru).
Môžete vynechať mäso a bielkoviny a konzumovať iba zeleninu.
Zvážte svoj zdravotný stav, prípadne sa poraďte so svojim lekárom.
Postiť sa môžete aj od iných vecí, ktoré zamestnávajú vašu pozornosť, napr. sociálne siete, televízor, telefón, podcasty a pod.
Cieľom pôstu je vytvoriť viac priestoru a sústredenia sa pre čas s Bohom.

AKO SA MODLIŤ
Prečítaj si tému na daný deň a vypočuj si k nej video na Facebooku.
V modlitbe:
1.ĎAKUJ

2.ROZOZNÁVAJ A PRIJÍMAJ ČERSTVÉ BOŽIE ZJAVENIE PRE DANÚ OBLASŤ
3.PÝTAJ SI

PÔSTNA REŤAZ
Do pôstnej reťaze sa môžeš zapísať TU.

VIDEO K TÉME DŇA
Každý podvečer o 20:00 zverejníme video k nasledujúcemu dňu&oblasti, za ktorú sa budeme postiť a modliť.
Video nájdete na Facebooku Kristus mestu.

INTERAKCIA
V modlitebnej sieti Kristus mestu na Facebooku (súkromná skupina určená pre domácich KM) sa budeme môcť spolu zdieľať, čo sme k danej téme prežili, aké sú v nej aktuálne modlitebné potreby a svedectvá.

MODLITEBNÉ TÉMY NA KAŽDÝ DEŇ PÔSTU21 budú zverejnené onedlho tu. DEŇ 1

DEŇ 1 | 11.1. 2021
Hľadať Božiu tvár

Jeremiáš 33:3 “Volaj ku mne a odpoviem ti, oznámim ti veľké a neprístupné veci, ktoré nepoznáš.”
Modlitby:
– Pokora  pred Božou tvárou a hľadanie miesta prijatia.
– Zložiť každú vec, ktorá nás oddeľuje od Božej tváre.
– Nech je Božia prítomnosť v našich životoch.
– Pustiť obavy a vnoriť sa do dôvery.
– Nech Božia priazeň ide pred nami.

DEŇ 2 | 12.1.2021
Nechať sa viesť
Lukáš 12:12 “lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť.”
Modlitby:
– Aby sme nemali zatvrdené srdcia. (Židom 3:7-8)
– Krst v Duchu Svätom. Tam kde si, nech ťa Duch Svätý naplní, nech je uvoľnený dar jazykov.
– Horlime za duchovné dary, aby sme sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi na slávu Pánovi. (1 Kor 14:12)
– Naučme sa počúvať hlas Ducha Svätého a konať to, čo nám On hovorí.
– Pýtajme si moc v Duchu Svätom.

DEŇ 3 | 13.1.2021
Príliv vášne
Pieseň Šalamúnova 8:6-7  “Polož si ma ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť.”
Modlitby:
– Vášeň v našom osobnom duchovnom živote.
– Vášeň v našich cirkevných zboroch.
– Vášeň pri chválach.
– Nech je zlomená apatia a letargia.
– Koniec reptania.

DEŇ 4 | 14.1.2021
Aj keď výchova bolí
Židom 12:11  “Pravda, nijaká prísna výchova v tej chvíli sa nezdá radostná, ale trpká, neskôr však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.”
Modlitby:
– Vytrvalosť v raste.
– Ochota sa meniť.
– Ochrana našich deti  aj duchovných  detí.
– Pýtame si viac mentorov.
– Viac ovocia z výchovy.

DEŇ 5 | 15.1.2021
Slovo života
Matúš 4:4 “On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.”
1.Petrov 2:2  “a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu,”
Modlitby:
– Pravidelnosť v čítaní  Božieho slova.
– Zjavenia pri čítaní Božieho slova.
– Slová povzbudenia pre iných.
– Bližší vzťah k Pánovi.
– Zmenu života skrze Slovo.

DEŇ 6 | 16.1.2021
Misijne činní
‭‭Galaťanom‬ ‭6:9‬ „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, v určenom čase budeme žať.“
Modlitby:
– Zlomené srdce pre núdznych, chorých, marginalizovaných.
– Aké je moje miesto v misii, kde sa môžem prakticky, finančne, modlitebne zapojiť.
– Rómska misia na Slovensku.
– Misia v Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach, Sociálna výdajňa potravín SoVa v KM NZ, Centrum pre bezdomovcov v KM NZ, TeenCafe  klub pre tinejdžerov KM NZ, “Klubík” Klub pre Rodičov na materskej s deťmi v KM NZ, Misia vo väznici Nitra v KM Nitra, Vybudovanie komplexnej služby  “Dream House” pre ľudí v kríze v NZ, Misijné zámery v KM 2021
– V akej konkrétnej oblasti začneme v 2021 v KM lokalitách slúžiť komunitám v mojom meste?

DEŇ 7 | 17.1.2021
Uzdravenie a zdravie
Lukáš‬ ‭5:17‬b ..Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval.”
Lukáš‬ ‭4:38-40 “Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova svokra mala vysokú horúčku a prosili za ňu. Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a obsluhovala ich. Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.”
Modlitby:
– Zdravie pre chorých.
– Milosť pre umierajúcich .
– Obnovu síl pre slúžiacich.
– Ochranu pre všetkých.
– Viac zázrakov uzdravenia.

DEŇ 8 | 18.1.2021
On zabezpečí
Filipským 4:6-9 O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

Modlitby:
– Finančné požehnanie.
– Prácu pre nezamestnaných.
– Financie pre cirkevné zbory, zborové budovy.
– Explózia štedrosti, nech je uvoľnený nový level štedrosti medzi nami.
– Múdrosť správcovstva.

DEŇ 9 | 19.1.2021
Zakladanie zborov
…a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.” Skutky 1,8
Modlitby:
– Lokality KM: NR, NZ, ZM, SA
– Startup Equippers Budapest.
– Novozakladané startupy KM.
– Mestá a dediny v našom okolí.
– Transformácia našich miest.

DEŇ 10 | 20.1.2021
Poznajú nás podľa úcty
Filipským 2:3 “nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba”
Modlitby:
– Nový level úcty.
– Žehnanie našej vláde.
– Žehnanie lídrom našich miest.
– Dobré vzťahy v rodinách.
– Moc odpustenia.

DEŇ 11 | 21.1.2021
Jednota
Ján 17:21-23: “aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval.”
Modlitby:
– Srdce, ktoré je jedno s Ním a bije pre stratených ľudí.
– Ruky, ktoré slúžia okoliu.
– Vízia, ktorá nás spája. Zápal pre zjednotenie sa.
– Hĺbka porozumenia jednoty v Ňom a medzi sebou #smevtomspolu
– Aby Jeho láska bola v nás.

DEŇ 12 | 22.1.2021
Spasenie a záchrana
Žalm 51,3-4 “Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu!”
Modlitby:
– Milosť pokánia.
– Pýtame si späť stratených synov a dcéry.
– Záchrana z rôznych závislostí.
– Zásah domácností prostredníctvom online služby.
– Spasenie rodín.

DEŇ 13 | 23.1.2021
Mladá generácia
Filipským 2:15 “aby ste boli bez­úhon­ní a ne­vin­ní, Božie deti bez poškvr­ny upro­stred zvr­h­lého a skazeného po­kolenia. Upro­stred neho žiar­te ako hviez­dy, ktoré os­vecujú svet.”
Modlitby:
– Božie prebudenie medzi mladých ľudí.
– Nadprirodzená ochrana pred diablovými pokusmi zabiť, zničiť a ukradnúť im životy.
– Aby naplno žii život, pre ktorý boli stvorení a povolaní.
– Aby boli zmocnení žiariť uprostred svojho pokolenia ako hviezdy a žiť inak ako tento svet.
– Služba CityKids a Unlock.

DEŇ 14 | 24.1.2021
Snívaj s Bohom
‭Hebrejom‬ ‭11:1‬  ‭‭‭„Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,“
Modlitby:
– Uzdravenie v sklamaniach.
– Obnovenie nádeje a viery v Božie zasľúbenia.
– Odvaha vidieť sen ako sa stáva skutočnosťou.
– Snívať Božie sny.
– Vidieť a uvoľňovať Božiu perspektívu.

DEŇ 15 | 25.1.2021
Vyslanie
Lukáš 10:2: “A povedal im: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.”
Modlitby:
– Za nových pracovníkov.
– Odomknutie nových darov.
– Uvoľnenie k tomu, pre čo sme stvorení.
– Otvorené dvere pre nové služby.
– Obnovenie síl slúžiacich.

DEŇ 16 | 26.1.2021
Vzťahy
Ján‬ ‭13:35‬ ‭‭„Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.“
Efezanom‬ ‭4:15-16‬ „Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi kĺbmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti.“
Modlitby:
– Nech je Tvoje miesto kam patríš nebom na zemi.
– Pokoj a uzdravenie v rodinách.
– Zdravé a čisté priateľstvá, nové priateľstvá pre osamelých.
– Krásne a láskyplné vzťahy v zboroch.
– Uzdravenie chorých vzťahov, obnovenie narušených vzťahov a vzájomné odpustenie.

DEŇ 17 | 27.1.2021
Vďačnosť
1. Tesalonickým 5,16-19 “Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte,”
Modlitby:
– Dôveru Bohu keď čelíme skúškam.
– Vďačnosť za prejavy Božej lásky.
– Žiť štedro a nedržať sa toho, čo máme.
– Vidieť to a byť zameraný na to čo Pán Ježiš vykonal, nie na to čo ja musím urobiť.
– Inšpirovať svojou vďačnosťou svoje okolie, sloboda od sťažovania sa a kritiky.

DEŇ 18 | 28.1.2021
Miesto pokoja
Filipanom 4:7 “A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.”
Modlitby:
– Za rodiny, kde je nepokoj.
– Ochrana v čase búrok.
– Proti násiliu v rodinách, za týrané ženy a deti.
– Pokoj v rozhodnutiach.
– Aby sme boli nositelia pokoja.

DEŇ 19 | 29.1.2021
Poznaj obdobia
‭‭Jozua‬ ‭1:9 „Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“
Modlitby:
– Koniec obdobia  pandémie.
– Uvoľnenie  obdobia radosti.
– Prijatie obdobia, v ktorom sme, ochota učiť sa v ňom a prijať Božie požehnanie.
– Správne ukončenie obdobia – prijatie, odpustenie, vykročenie a pod.
– Nové otvorené dvere.

DEŇ 20 | 30.1.2021
Motivovaní vierou
Židom 11:1: “Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme.”
Modlitby:
– Nový level viery – nech porastieme v dôvere Pánovi
– Viera ako horčičné zrnko. Trpezlivosť.
– Nech je v cirkvi uvoľnený dar viery.
– Odvaha robiť kroky viery, do ktorých nás Boh vedie. Nech máme živú vieru, ktorá má aj skutky. (Jk 2:17)
– Viac svedectiev, ktoré uvoľnia vieru ďalších.

DEŇ 21 | 31.1.2021
Žatva
Modlitby:
– VÍZIA 100/10/1: Aby sme prinášali vplyv Božieho kráľovstva do celého mesta (100% obyvateľstva)
– VÍZIA 100/10/1: Aby sme zasahovali praktickou a duchovnou službou komunity v meste (10% obyvateľstva)VÍZIA 100/10/1: Aby sme vytvárali zdravý duchovný domov pre veriacich v meste (1% obyvateľstva)
– Naša služba má národný vplyv a mení Európu.
– Žatva a pracovníci v žatve. 

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *