Archives

Blog

VÝZVA K PRÍHOVORNÝM MODLITBÁM ZA SLOVENSKO

VÝZVA K PRÍHOVORNÝM MODLITBÁM ZA SLOVENSKO

Toto sú dni, keď si Slovensko pýta modlitby. Nie laxné, vlažné, odrapotané modlitby, ale vytrvalé a vrúcne modlitby Božích detí za deň Božieho navštívenia pre tento národ. Musíme rozumieť, že Boh sleduje národy a má ich na zreteli. V Žalme 66,4 sa píše: “Svojou mocou vládne večne, svojím zrakom sleduje národy. Nech sa odbojníci nepovyšujú!” Bez ohľadu na to, kto sa pasuje za hodnostárov, alebo koho si stanovíme za patrónov, jediným faktickým kráľom je on (Ž 47,8-9). Našou zodpovednosťou je byť jeho reprezentatom, vyslancom, jeho prorockým hlasom v národe, kde nás umiestnil (Ž 95,3-7 Mt 28,19 Sk 1,8 1Tim 3,16). Taký národ, ktorého Bohom je skutočne Pán, trojjedinný Boh zjavený v Písme, je naozaj požehnaný (Ž 33,12). Každému národu slúži ku cti, keď je v jeho integrálnej podstate zakódovaná integrita a cit pre spravodlivosť, ako naznačuje text z Pr 14,34: “Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou.”

Preto je namieste vyzvať, aby sme sa ako cirkevný zbor KRISTUS MESTU, a vôbec ako širšia duchovná rodina, zomkli v príhovore za Slovensko. Chceme vidieť spravodlivosť a bezúhonnosť v našom národe. Chceme, aby tu panoval pokoj, mier a sloboda. Chceme prostredie, v ktorom bude umožnené zdravo vychovávať naše rodiny podľa Božích vzorov. Chceme, aby sa zvesť o Pánovi Ježišovi mohla nebránene šíriť na duchovnú záchranu ešte mnohých stratených. Ako Boží vyslanci chceme byť morálnym prorokom svojej generácie, ktorý nielen kričí, ale aj žije, čo káže. A hlavne, chceme byť nástrojom duchovného prebudenia, ktoré náš národ zúfalo potrebuje. Voláme preto k príhovornej modlitbe za Slovensko – od politikov a novinárov až po radového zamestnanca. Nech sa jeho duch prebudí pre evanjelium a nech sa jeho svedomie zobudí pre spravodlivosť.

“Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.” (Mt 6,9-10).

“Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa ony stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.” (štátna hymna Slovenska)

Mgr. Miroslav Tóth, PhD.
leadpastor Kristus mestu
(Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra)

Tags: , , , ,

Pridajte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *